LogoFonds

Verkenning talentontwikkeling

In de verkenning van het NPO-fonds naar talentontwikkeling heeft het fonds de afgelopen periode gesproken met ruim tachtig vertegenwoordigers uit de sector, variërend van jonge en mid career makers tot ervaren coaches, producenten, eindredacteuren en omroepdramaturgen, vertegenwoordigers van de NPO tot opleiders en andere betrokkenen bij talentontwikkeling. 

Stand van zaken juli 2020

Het waren zonder uitzondering inzicht gevende en inspirerende gesprekken, en opvallend was hoezeer de observaties van de verschillende groepen overeen kwamen. Een kleine impressie van de belangrijkste uitkomsten: inzet op scenario/storytelling heeft prioriteit, er is behoefte aan feedback en evaluatie, zowel na afronding als na afwijzing van een project, aan aandacht voor seriematig werken, samenwerken en meer onderling sparren tussen makers, aan meer flexibiliteit en minder regels, aan een betere toegankelijkheid, ook voor talenten zonder afgeronde av-opleiding, men zou graag afscheid nemen van afvalraces, vergeet de mid career makers niet, er is behoefte aan een helder overkoepelend talent-ontwikkelingsbeleid bij de publieke omroep, en aan een andere samenwerking tussen de fondsen en omroepen ten behoeve van meer helderheid en minder bemoeienis, talentontwikkeling zou eerder proces- dan projectgericht moeten zijn, er is een wens voor kortlopende trajecten met kleine budgetten, en de mogelijkheid om zelf begeleiders/coaches te kunnen kiezen.

De afgelopen weken hebben we het geheel aan uitkomsten en denkrichtingen voor nieuw te ontwikkelen regelingen besproken met de NPO, vertegenwoordigers van de werkgroepen drama en documentaire van de omroepen, met het Filmfonds en CoBO, met de vakverenigingen NAPA, DDG, VERS, NCP en Netwerk Scenarioschrijvers, en met opleiders van de Filmacademie en de HKU. Er is overwegend positief en met veel ideeën gereageerd op de teksten van de verkenning.

Op dit moment werken we een beperkt aantal nieuwe regelingen uit die aansluiten bij de belangrijkste bevindingen uit de verkenning. Deze conceptregelingen worden samen met verdere kaders na de zomer besproken met de NPO, de omroepen en fondsen. Daarnaast willen we de conceptregelingen voorleggen aan een klankbordgroep van regisseurs, scenaristen en producenten.

De komende fase is spannend omdat er een breed draagvlak nodig is om de nieuwe regelingen succesvol te kunnen invoeren. Een goed ingerichte samenwerking met Filmfonds en CoBO is eveneens een voorwaarde. Als het allemaal lukt dan zal een aantal nieuwe regelingen per 1 januari 2021 ingaan. Dat is dan ook het moment dat de trajecten KORT! en De Straat in principe worden stopgezet, per 2022 geldt dat eveneens voor De Oversteek. Dit voornemen is eerder (december 2019) door de NPO aan de eindredacteuren drama van de omroepen gecommuniceerd.

De bedragen van het NPO-fonds die beschikbaar zijn voor talentontwikkeling blijven onveranderd. Parallel aan dit proces wordt vanuit de NPO gewerkt aan een overkoepelend talentontwikkelingsbeleid.  Vanzelfsprekend dienen de nieuwe regelingen zich te verhouden tot dit nieuwe beleid.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag. Zodra er nieuws is zullen we jullie daarvan op de hoogte stellen.

We zijn er nog tot 24 juli en dan weer vanaf 17 augustus.

Een goede zomer, blijf gezond!

NPO-fonds, Jenny Booms - Kaisa Kriek - Hanneke Bouwsema

Regelingen en voorwaarden NPO-fondsbudget aangepast
Herziening audio-regelingen NPO-fonds
NPO 3LAB is op zoek naar jouw beste korte documentaire plan
Terugblik op een zeer geslaagde middag met commissieleden NPO-fonds
Adviesrondes 2024
Let op: wijziging besluitdatum ronde 23 mei en 7 november 2023
Deel deze pagina
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid