LogoPers

NPO adviseert minister positief over WNL, PowNed en MAX en geeft negatief advies over LLiNK

De Raad van Bestuur van de publieke omroep geeft de minister van OCW een positief advies over de erkenningen van WNL, PowNed en MAX. De Raad van Bestuur adviseert negatief over een erkenning van LLiNK. De NPO merkt bij zijn adviezen op dat deze onvoldoende instrumenten heeft om versnippering tegen te gaan en de gewenste pluriformiteit te bereiken
30 september 2009

De Raad van Bestuur heeft de erkenningaanvragen gewogen op basis van criteria als vertegenwoordigende stroming en voorgenomen programmabeleid, toegevoegde waarde van het aanbod en de beoogde doelgroepen, de bereidheid tot samenwerking, doelstellingen, de motieven voor deelname, de onafhankelijkheid, good governance en expertise. Hierbij werden de huidige aspirant-omroepen MAX en LLiNK beoordeeld op hun prestaties van de afgelopen vijf jaar.

Naast de NPO adviseren ook de Raad van Cultuur en het Commissariaat voor de Media de minister over de (beoogde) aspirant-omroepen. Minister Plasterk besluit uiterlijk 1 januari 2010 over de toekenning van de erkenningen.

Voor de achtergronden en de motivatie van de adviezen, zie het integrale advies, de brief aan de minister en de bijlage over good governance.

Advies WNL
De Raad van Bestuur adviseert de minister van OCW aan WNL een voorlopige erkenning te verlenen als aspirant-omroep. Hierbij heeft de Raad vooral mee laten wegen dat het conservatieve gedachtegoed in de ogen van velen in de samenleving thans onvoldoende gerepresenteerd lijkt te zijn in het opiniërend aanbod van de Publieke Omroep. Tegelijkertijd houdt de Raad twijfels over de bredere onderscheidendheid van WNL en over de vraag wat diens bijdrage is aan het verbeteren of verbreden van het bereik van de Publieke Omroep. Ook vraagt de Raad van Bestuur zich af of er voldoende onafhankelijkheid van uitgever TMG kan worden gegarandeerd.

Advies PowNed
De Raad van Bestuur adviseert de minister van OCW aan PowNed een voorlopige erkenning te verlenen als aspirant-omroep. Dit is onder andere ingegeven door de mogelijkheid die PowNed (op papier) biedt om jongeren te bereiken, hoewel er twijfels zijn over de werkelijke omvang van de potentiële doelgroep van PowNed: mensen die zich herkennen in de netwerkgeneratie binnen de leeftijd van 18 tot 40 jaar. De publieke omroep wil aansluiten bij het mediagedrag van het publiek. PowNed richt zich op een publieksgroep die een voorhoede vormt qua vernieuwing van het mediagedrag, wat volgens de NPO een bron van inspiratie kan zijn. De NPO plaatst kritische kanttekeningen bij de expertise van PowNed om hoogwaardige en succesvolle producties te maken, aansluitend bij het – ook bij jongeren - nog steeds dominante lineaire kijk- en luistergedrag. Tot slot is de NPO van mening dat PowNed zal moeten aantonen afstand te hebben genomen van zijn commerciële oorsprong.

Advies MAX
De Raad van Bestuur adviseert de minister van OCW aan MAX een definitieve erkenning te verlenen. De overwegingen die voorafgaand zijn gegaan aan dit advies zijn de volgende:
•  MAX heeft aansluiting gevonden bij de tone of voice van oudere kijkers en luisteraars die zich door de programma’s van MAX vaak beter herkend en gewaardeerd voelen.
•  MAX heeft qua bereik op radio en televisie voor het merendeel gepresteerd conform gezamenlijke net- en zenderdoelstellingen als ook conform doelstellingen die in zijn beleidsplan waren geformuleerd. Op het platform internet heeft MAX een bijdrage geleverd aan het vergroten of verbreden van het bereik van de Publieke Omroep.
•  Het aanbod van MAX was in lijn met de doelgroep, maar bood relatief weinig toegevoegde waarde in termen van vernieuwende formats.
•  Wanneer er meer MAX-programma's geplaatst moeten worden, zal MAX zijn programmering moeten aanpassen om voldoende aan te sluiten bij de net- en zenderprofielen.

Advies LLiNK

De NPO oordeelt dat tijdens de periode van de voorlopige erkenning onvoldoende is gebleken dat het media-aanbod van LLiNK voldoet aan de eisen die gesteld moeten worden aan een nieuwe toetreder. Hoezeer het de NPO ook spijt en zich de sociale gevolgen realiseert, adviseert de NPO de aanvraag van LLiNK af te wijzen.
De NPO verzoekt de minister binnen zijn begroting ruimte vrij te maken voor een ordentelijke beëindiging van LLiNK als media-instelling.
De overwegingen van bovenstaande advies zijn de volgende
•  Conform de Mediawet moet worden beoordeeld of LLiNK, gelet op zijn prestaties van de afgelopen vijf jaar, in aanmerking komt voor een definitieve toetreding tot het bestel, met bijbehorende substantiële uitbreiding van budget en zendtijd.
•  Uit evaluatieve opmerkingen, die op hoofdlijnen werden bevestigd door de vertegenwoordigers van LLiNK tijdens de informatiebijeenkomst van 16 september, kan worden geconcludeerd dat de afgelopen vijf jaar zowel qua publieksbereik als programmatisch door LLiNK onvoldoende is gepresteerd en onvoldoende toegevoegde waarde is geleverd. Daar kan aan worden toegevoegd dat er ook op financieel en organisatorisch gebied veel is mis gegaan.
•  LLiNK heeft een nieuw beleidsplan opgesteld, alsmede is er een nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht. De personeelsbezetting moet opnieuw op peil worden gebracht, na de halvering van de personeelsbezetting als gevolg van het financiële debacle. De facto bevindt LLiNK zich daarmee op hetzelfde niveau als een kandidaat aspirant omroep, wat impliceert dat er in vijf jaar tijd niets is opgebouwd.
•  De Mediawet voorziet niet in een tweede aspirant periode.

Laatste persberichten
Podcast Componeren of Verzuipen: hoe topwetenschappers en een componist met muziek de wereld gaan redden
NPO Radio 1 brengt de Europese verkiezingen dichtbij huis
NPO Radio 5 viert verjaardag Boudewijn de Groot: een wonderkind van 80
Broederliefde, DYSTINCT en Siggy & D1ns maken line-up FunX Music Awards compleet
Nieuwe zenderstemmen voor NPO 1 en NPO 3
Genomineerden FunX Music Awards bekend: Jonna Fraser grootste kanshebber
Deel deze pagina
NPO Logo
Omroepen
AVROTROS
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)