LogoOver NPO

Adviescommissie Bezwaarschriften

Scroll naar beneden voor de downloads van de gepubliceerde adviezen

De NPO kent een Adviescommissie zoals bedoeld in artikel 7.13 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze commissie heeft als taak de raad van bestuur van de NPO te adviseren als er bezwaar is aangetekend tegen een besluit (in de zin van de Awb) van de raad van bestuur.

De commissie is een adviescommissie (in de zin van de Awb) en neemt dus geen besluiten. Het is de raad van bestuur die na advisering door de commissie de besluiten (op bezwaar) neemt. Indien de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.

Leden

De heer Mr. T.L. (Teun) de Vries, voorzitter

Lid sinds 12 april 2011

teun_de_vries.jpg

Teun de Vries is enige jaren werkzaam geweest als advocaat en daarna vele jaren als rechter. Laatstelijk als senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht en als plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag. Hij is thans nog werkzaam als voorzitter van de landelijke adviescommissie Iudicium Abeundi voor universiteiten met een medische opleiding en als lid van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmermeer. Verder is hij voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Haarlem.

Mw.  Mr. M. C. (Medy) van der Laan

Lid sinds 22 april 2014

medy_van_der_laan.jpg

Medy van der Laan studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Na een ambtelijke loopbaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd zij in 2003 staatssecretaris voor Cultuur en Media bij het ministerie van OCW. Op dit moment is haar hoofdfunctie voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast is zij onafhankelijk voorzitter van de Stichting Nationaal Luisteronderzoek. Verder is zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Berenschot Beheer en voorzitter van de raad van toezicht van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR).

De heer Mr. O.F.V. (Olivier) de Bruijne

Lid sinds 18 december 2018

olivier_bruijne.jpg

Olivier de Bruijne is directeur Bestuurlijke en Juridische zaken & Schadeafhandeling en tevens plaatsvervangend algemeen directeur bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van schade door aardbevingen in Groningen. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken bij het ministerie van Financiën in Den Haag, en hoofd Juridische Zaken bij Agentschap Telecom in Groningen. Olivier De Bruijne studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Marc de Boer

lid sinds 22 februari 2023

marc_de_boer_-_foto_npo-michel_schnater.jpg

Marc de Boer is sinds 1990 advocaat en is gespecialiseerd in mediarecht en intellectueel eigendomsrecht, met een bijzondere focus op de mediabranche. Hij is medeoprichter en partner van Boekx Advocaten in Amsterdam, een in 2005 opgericht niche kantoor op het gebied van media, intellectueel eigendom en privacy. Marc de Boer is daarnaast sinds januari 2019 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland.

Jacobine van den Brink

Lid sinds 14 december 2022

jacobine_van_de_brink_voor_site.jpg

Jacobine van den Brink studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en studeerde cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en Belastingrecht. Momenteel is zij hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij Europese en Nederlandse financieringsinstrumenten van de overheid (Europees) subsidierecht, staatssteun en nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid. Naast haar hoogleraarschap is zij voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit aan de UvA, voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Koninklijke Bibliotheek en lid van de redactie van de AB (Rechtspraak Bestuursrecht).

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop een besluit van de raad van bestuur is toegezonden schriftelijk bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij:

Raad van Bestuur NPO
T.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum

Adviezen

Archief

Generic file
Adviezen 2016-2019
Generic file
Adviezen 2010-2015
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)