LogoFonds

Voorwaarden Audio

We hanteren twee soorten voorwaarden voor het aanvragen van NPO-fondsbudget: audiovoorwaarden en videovoorwaarden. De voorwaarden van video zijn niet van toepassing op de vier audioregelingen, omdat deze niet afdoende zijn toegespitst op de productie van podcasts. Voor audio-aanvragen hanteren we onderstaande voorwaarden.

Coproductie

Wanneer een omroep samen met een extern productiebedrijf samenwerkt om het aanbod in coproductie te creëren, geldt het volgende voor het betreffende productiebedrijf.

  • Het betreft een productiebedrijf met rechtspersoonlijkheid en betreft daarom geen eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap.
  • Het productiebedrijf heeft ergens in afgelopen vijf jaar audio-aanbod geproduceerd voor een landelijke Nederlandse aanbieder.
  • Het productiebedrijf is samen met de omroep volledig beslissingsbevoegd en eindverantwoordelijk voor de productie.
  • Het productiebedrijf is zodanig georganiseerd dat de zakelijke verantwoordelijkheid en de artistieke verantwoordelijkheid bij verschillende personen zijn belegd. Dit betekent dat de functie van producent niet in één persoon verenigd kan zijn met de functie van regisseur of scenarist.
  • De personen met een artistieke verantwoordelijkheid hebben een autonome rol binnen of in relatie tot het productiebedrijf.

Ook bij een coproductie is het mogelijk dat de omroep daarnaast binnen de gehanteerde budgettaire kaders eigen programmakosten opvoert in de begroting.

Regisseurs en scenaristen

De betrokken regisseur(s) en scenarist(en) staan zowel inhoudelijk als in financieel opzicht achter alle onderdelen van het ingetekende voorstel en verklaren dit bij de aanvraag.

Begroting

De begroting wordt gebaseerd op realistische verwachtingen en risico-inschattingen ten aanzien van de opgenomen kosten en financieringsbronnen. Bij de inzet van derden voor het verrichten van werkzaamheden of het afnemen van diensten wordt gewerkt met redelijke en marktconforme vergoedingen. De inzet van personeel in dienst wordt gewaardeerd op basis van de gangbare salarisniveaus, passend binnen eventuele toepasselijke CAO-kaders. Alleen kosten die direct verband houden de productie van het aanbod en de promotie daarvan op de aanbodkanalen van de NPO maken onderdeel uit van de begroting.

Naast een gestandaardiseerde productiebegroting, wordt ook een detailbegroting aangeleverd. Deze detailbegroting bevat volledige specificaties van de kosten en de bijbehorende financieringsbronnen ter dekking van de kosten. De specificaties bevatten een toelichting en bij salariskosten en honoraria worden de namen van de betreffende personen vermeld. Eventuele bijzondere of onzekere factoren rond de productie worden eveneens vermeld.

Onvoorziene kosten, overhead en producers fee bij coproductie

Indien sprake is van een coproductie met een extern productiebedrijf, worden de begrote kosten uitgesplitst tussen de omroep en het betreffende productiebedrijf.

Afhankelijk van de daadwerkelijke financiële risico’s kan tot op zekere hoogte een post onvoorziene kosten worden begroot als een percentage van de kosten waar deze risico's aan verbonden zijn. Kosten die reeds gemaakt zijn, zogenoemde historische kosten, en kosten gerelateerd aan rechten komen hiervoor in ieder geval niet in aanmerking.

Een post overhead kan worden opgenomen voor alle vaste en variabele kosten van het productiebedrijf en eventuele samenwerkingspartners die samenhangen met de reguliere bedrijfsvoering, waaronder kantoorkosten en kosten van medewerkers die geen operationele of inhoudelijke functie vervullen in relatie tot de ontwikkeling of productie van het ingetekende aanbod.

Een producers fee kan eveneens worden opgenomen. Honoraria voor personen die namens het productiebedrijf als producent optreden, worden geacht geheel onderdeel uit te maken van de begrote producers fee.

De posten voor onvoorziene kosten, overhead en producers fee worden afzonderlijk van elkaar berekend over de van toepassing zijnde kosten exclusief deze drie posten. Daarbij hanteren we de volgende maximale percentages.

  • 10 procent voor onvoorziene kosten
  • 17,5 procent voor overhead en producers fee gezamenlijk

Financiële mee- en tegenvallers

De bij de intekening begrote kosten voor aanbod zijn in het geval van plaatsing bepalend voor de hoogte van het toegekende budget. Dit betekent dat we niet werken op basis van nacalculatie. Eventuele financiële mee- en tegenvallers bij de daadwerkelijke productie van aanbod komen ten bate en ten laste van de financiële reserves van de omroepen.

Specificatie gerealiseerde kosten (eindafrekening)

De omroep stelt uiterlijk na zes maanden een gedetailleerde specificatie van de gerealiseerde kosten en hieraan gerelateerde financiering beschikbaar. Deze termijn gaat in op het bij de intekening afgesproken moment van oplevering, publicatie of uitzending van aanbod. Bij voorbereidend onderzoek voor de ontwikkeling van aanbod gaat de termijn in op het afgesproken moment van oplevering van de betreffende documentatie. Deze specificatie biedt een vergelijking tussen de begrote, gerealiseerde en mogelijke nog te verwachten kosten en financiering. Verschillen tussen begroting en realisatie van meer dan 10 procent worden daarbij toegelicht. De gehanteerde indeling komt daarbij overeen met de vooraf opgestelde detailbegroting. De specificatie sluit aan op een achterliggende administratie op basis van deugdelijk opgemaakte stukken, waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen en diensten en de financiering ter dekking van de kosten duidelijk blijken.

Of ga naar
Voorwaarden Video

Download Algemene voorwaarden

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid