LogoFonds

Productie Comedy/Drama Fictie Volwassenen

Comedy/drama 25’

Onder comedy- en/of drama 25’ verstaan we comedy- en/of dramaseries van 25 minuten per aflevering die door hun inhoudelijke en productionele ambitieniveau een relatief hoge NPO-bijdrage (genre + NPO-fonds) voor realisering nodig hebben. 

Doel productievoorstel

Het productievoorstel is erop gericht de serie te kunnen realiseren. Het voorstel dient de helft van de scripts, met een minimum van drie scripts, te bevatten, evenals een toelichting op de punten zoals beschreven in de bij deze regeling behorende checklist. Het productievoorstel bevat o.a. een toelichting van de makers waarom zij de serie willen maken. Daarnaast wordt een regievisie toegevoegd en wordt een beschrijving van de vormgeving en de filmische elementen gegeven, eventueel aangevuld met een moodboard en/of proefopnames. Ook bevat het productievoorstel een toelichting op de doelgroep en een plan voor het te realiseren publieksbereik. 

Let op:

- Na een toekenning van een productieaanvraag op basis van de helft van de scripts, dienen voordat de draaiperiode start, alle resterende scripts ingediend te worden bij het NPO-fonds. Deze worden voor advies voorgelegd aan de adviescommissie. Het advies van de commissie heeft géén consequenties voor de reeds toegekende productiebijdrage; het advies met mogelijke aanbevelingen is bedoeld om bij te dragen aan de kwaliteit van de scripts en we verwachten dat de aanvragers dit advies serieus nemen.
- In de planning van de productie dient daarom voldoende tijd te zitten (minimaal drie maanden) tussen dit laatste advies van de commissie en de eerste draaidag. 

Zie verder de checklist onder aan de pagina (download).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 320.000 (incl. BTW) per aflevering van 25 minuten, tot maximaal € 1.300.000 (incl. BTW) per serie. 

Daarnaast mag de scenariobijdrage voor de resterende te schrijven scripts bij het maximaal aan te vragen productiebedrag opgeteld worden. Meer informatie over de scenariobijdrage is te vinden onder regeling scenario.

 • Er kan maximaal voor twee seizoenen van een originele serie NPO-fondsbudget worden aangevraagd. Voor beide seizoenen kan een bijdrage tot 100% van het binnen de betreffende regeling vastgestelde maximaal aan te vragen bedrag worden aangevraagd.
 • Om in aanmerking te komen voor financiering van publieksbereik dienen een toelichting en de bijhorende kosten opgenomen te worden in het productievoorstel.

Voorwaarden voor het opvoeren van publieksbereikkosten:

 • Het opgevoerde bedrag valt binnen de maximaal aan te vragen bijdrage van de desbetreffende productieregeling.
 • De kosten voor publieksbereik staan op de productiebegroting en worden toegelicht in de productieaanvraag. Zonder toelichting komen de kosten niet in aanmerking voor financiering.
 • De publieksbereikplannen worden van tevoren door de omroep afgestemd met de desbetreffende genremanager van NPO.
 • De marketing- en communicatieafdeling van de aanvragende omroep is structureel en tijdig als partner betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de omroep om ervoor te zorgen dat het ingediende plan voor publieksbereik geen nevenactiviteit bevat en het NPO-fondsbudget niet voor een nevenactiviteit wordt ingezet.
 • De naam van de persoon die het plan ontwikkelt, uitvoert en monitort moet op moment van indiening bekend zijn.
Aanvullende bijdrage

Het is verplicht om elke fictieserie waaraan NPO-fondsbudget is toegekend te voorzien van audiodescriptie. Daarvoor kan een bedrag van maximaal € 37,- (excl. BTW) per minuut worden opgenomen in de productiebegroting, bovenop het aan te vragen bedrag voor productie. Ook zijn er kosten verbonden aan het plaatsen van de audiodescriptie in de app Earcatch, hiervoor kan een extra bedrag worden opgenomen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de afdeling NPO Access Services (audiodescriptie@npo.nl). De post audiodescriptie dient apart in het dekkingsplan en de begroting vermeld te worden. De posten onvoorzien, producers fee en overhead kunnen niet berekend worden over de post audiodescriptie. Ter compensatie mag een eenmalige fee van € 175,- (excl. BTW) worden toegevoegd aan de post audiodescriptie ten behoeve van de productie hiervan.

Bij de eindafrekening dient het aantal minuten van de gerealiseerde productie opgegeven te worden.

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:

Algemene criteria
 • Inhoudelijke kwaliteit scenario's en synopsissen
 • Kwaliteit eerder werk van de maker(s)
 • Motivatie makers: waarom willen de makers de serie maken? 
 • Betekenis van het project in de ontwikkeling van de maker(s)
 • Zeggingskracht van het project. Wat brengt de serie bij de kijker teweeg?
 • Een heldere, beknopte en onderbouwde regievisie
 • Vormgeving en filmische elementen (cameravoering, geluidsvormgeving, montage), originaliteit en eigenheid
 • Toegevoegde waarde project voor het fictiegenre
 • Is er sprake van inclusiviteit/diversiteit als organisch onderdeel van het project (onderwerp/crew)?
 • Samenstelling en track record team
 • Plan voor publieksbereik
Aanvullend criterium 
 • Een hoogwaardige verhalende kwaliteit voor de afleveringslengte.
Bekijk ook
Algemene vereisten
Voorwaarden
Budget

Downloads

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid