LogoFonds

Productie Podcast Fictie

Ontwikkelings- en productiestadium

Er kan binnen de vier regelingen in twee stadia van het creatieve proces een aanvraag gedaan worden voor een financiële bijdrage vanuit het NPO-fondsbudget. De aanvraag maakt onderdeel uit van het reguliere intekenproces, waarbij het betreffende voorstel eerst wordt beoordeeld op basis de criteria en uitgangspunten die voor de gehele programmering gelden om vervolgens te worden beoordeeld op basis van de criteria van de betreffende regeling.

1) Ontwikkelingsstadium: in dit stadium wordt een ontwikkelingsvoorstel uitgewerkt tot een productievoorstel. Een ontwikkelingsvoorstel bevat een uitgebreidere samenvatting van het verhaal met een gedetailleerde toelichting ten aanzien van de beoordelingscriteria. Ook bevat dit voorstel een plan van aanpak inclusief onderzoeksvragen en een beschrijving van de mogelijke en de te onderzoeken verhaalopbouw over meerdere afleveringen, de mogelijke hoofdpersonen en eerste ideeën voor de beoogde audiovormgeving. In een begroting wordt aangegeven hoe de bijdrage zich verhoudt tot de totale te verwachten projectkosten en bijbehorende financieringsbronnen.

2) Productiestadium: in dit stadium wordt een productievoorstel daadwerkelijk gerealiseerd. Een productievoorstel bevat een volledig uitgediepte verhaallijn met een geactualiseerde toelichting ten aanzien van de beoordelingscriteria. Ook bevat dit voorstel een plan van aanpak inclusief de gekozen onderzoeksvragen en een beschrijving van de gehele verhaalopbouw over de afleveringen, de gelaagdheid van de vertelling, de hoofdpersonen en de audiovormgeving. Voor de elementen van het verhaal die een script kennen, maken de scripts eveneens onderdeel uit van de aanvraag. Ter onderbouwing wordt een proefopname toegevoegd. In een detailbegroting wordt aangegeven hoe de bijdrage zich verhoudt tot de totale te verwachten projectkosten. Daarnaast wordt de volledige projectfinanciering toegelicht in een dekkingsplan.

Om in aanmerking te komen voor NPO-fondsbudget wordt per stadium gebruikgemaakt van een specifiek aanvraagformulier.

We hanteren maximale bijdragen vanuit het NPO-fondsbudget per serie. Deze bijdragen dienen samen met eventuele andere financieringsbronnen ter financiering van alle kosten van de productie, inclusief btw en eventuele opslagen zoals onvoorziene kosten, overhead en de producers fee. De genoemde bijdragen zijn alleen bestemd voor de specifieke kosten die betrekking hebben op het betreffende stadium. De bedragen in de productiefase gaan uit van de minimaal vermelde tijdsduur op basis van uniek te publiceren materiaal. Bij minder materiaal wordt dit maximum naar rato naar beneden bijgesteld.

Toekenning van NPO-fondsbudget kan plaatsvinden zolang voldoende beschikbare middelen binnen het begrote NPO-fondsbudget beschikbaar zijn. 

Bekijk ook
Algemene vereisten indiening
Voorwaarden
Beschikbaar budget
Begrotingsformats Audio

Aanvraagformulier

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid