LogoFonds

Regeling Impact

Documentaires en dramaprojecten (video of audio) waarin een specifiek urgent thema belicht wordt, hebben de kracht om sociaal-maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Verandering die verder reikt dan de traditionele distributie en publiciteit van een video- of audioproject.

De impactregeling voorziet in de eerste fase van de impactproductie: het uitdenken en schrijven van een plan van aanpak en het vinden van partners om dit plan te kunnen realiseren. Dit ondersteunt het proces van het definiëren van de impactvisie en het ontwikkelen van een impactstrategie: kritische, eerste stappen voor een succesvolle impactproductie.

Het voorstel dient inhoudelijk gekoppeld te zijn aan een productievoorstel voor een video-of audioproject waarvoor NPO-fondsbudget wordt aangevraagd. Het impactvoorstel wordt tegelijkertijd met het productievoorstel, of uiterlijk de tweede ronde na een positief besluit over het productievoorstel, ingediend. De bijdrage voor impact kan alleen worden toegekend indien het productievoorstel met NPO-fondsbudget gehonoreerd wordt. De te realiseren impactproductie dient gericht te zijn op het Nederlandse publiek.

Publieksbereik

Naast de regeling voor impact is er een regeling voor publieksbereik. Zie voor het onderscheid tussen impact en publieksbereik de regeling Publieksbereik. 

Let op: De regelingen voor impact en publieksbereik zijn naast elkaar voor een project aan te vragen. Voorstellen voor deze regelingen lopen niet via de intekening. Zij kunnen rechtstreeks worden gestuurd naar het secretariaat van het NPO-fonds: npofonds@npo.nl. Gebruik daarvoor de downloads onderaan deze pagina.

Bekijk ook
Regeling Publieksbereik
Impact | ontwikkeling

Het ontwikkelingsvoorstel is erop gericht de potentiële mogelijkheden voor impact in kaart te brengen, door een duidelijke impactvisie, doel en strategie te beschrijven. Het ontwikkelingsvoorstel bevat een toelichting van de makers waarin zij onder andere duidelijk maken wat de relevantie en urgentie van het sociaal-maatschappelijk thema van het video- of audioproject is, en waarom zij extra aandacht voor het betrokken thema willen genereren. Tevens formuleren zij welk doel zij nastreven en welke doelgroepen zij willen bereiken. Ook geven zij een eerste inventarisatie van potentiële maatschappelijke organisaties waarmee samengewerkt kan worden en brengen zij in kaart hoe de uiteindelijke impactproductie gefinancierd kan worden (er kan geen NPO-fondsbudget worden aangevraagd voor de uiteindelijke impactproductie).

Er zijn twee momenten waarop het ontwikkelingsvoorstel voor een impactbijdrage ingediend kan worden:

  1. In dezelfde ronde als het productievoorstel van het betreffende video- of audioproject.
  2. In de eerstvolgende of uiterlijk tweede ronde nadat een positief advies van de commissie over het productievoorstel gecommuniceerd is.

Bij het indienen van het ontwikkelingsvoorstel moet de naam van de impactproducent bekend zijn, dit is bij voorkeur niet (één van) de maker(s). Mocht er een dringende reden zijn dat de maker ook de impactproducent is, dan moet dit worden toegelicht.

Let op: voorstellen voor deze regeling lopen niet via de intekening. Zij kunnen worden gestuurd naar npofonds@npo.nl.

Let op: een impactcampagne kan mogelijk activiteiten bevatten die aangemerkt worden als nevenactiviteit. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden en nevenactiviteiten kunnen alleen verricht worden na voorafgaande toestemming van het Commissariaat voor de Media en in sommige gevallen ook van de Raad van Bestuur van de NPO. De adviescommissie voor het NPO-fondsbudget kan hier niet over oordelen en het advies zegt hier dus ook niets over. Laat je hierover adviseren door de omroepjurist.

Zie verder de checklist (download onderaan de pagina).

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage worden verstrekt tot maximaal € 13.000 (incl. BTW).

Bij de beoordeling door de commissie zijn de volgende onderdelen van belang:
  • Impactvisie: relevantie en urgentie onderwerp / maatschappelijk thema van het video-/audioproject, en geschiktheid project voor het realiseren van impact.
  • Impactstrategie: verkenning van impactdoel(en) en doelgroepen, in kaart brengen van landschap van mogelijke, relevante partners en maatschappelijke organisaties, letters of intent.
  • Team: ervaring en motivatie impactteam.
  • Financiering: begroting van dit ontwikkelingsvoorstel, en ideeën en planning voor het verder financieren van de uiteindelijke impactproductie. 
Monitoring

Om met elkaar ervaring en kennis op te bouwen wordt bij toekenning om een evaluatie als op te leveren einddocument gevraagd. In dit verslag worden do’s, don’ts (learnings) en daadwerkelijk bereik (op welk platform) gerapporteerd.

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid