LogoFonds

Regeling Publieksbereik

In een tijd waarin het aanbod overweldigend is en zich ontwikkelt op steeds meer platforms, nationaal en internationaal, is het niet vanzelfsprekend dat de documentaire- en fictieprojecten waarvoor NPO-fondsbudget wordt aangevraagd, hun weg naar het potentieel geïnteresseerde publiek weten te vinden.

Het is daarom mogelijk om middels deze aparte regeling NPO-fondsbudget in te zetten voor extra publieksbereik. Het gaat hierbij niet per se om het willen bereiken van een groot, breed publiek, maar om zo specifiek mogelijk te definiëren wie in welke mate bereikt zal worden en hoe dit wordt aangepakt.

Deze regeling staat open voor alle documentaire-, fictie- en audioregelingen van het fonds (met uitzondering van de talentregelingen).

Impact

Naast de regeling voor publieksbereik is er een regeling voor impact. Zie voor het onderscheid tussen impact en publieksbereik de regeling Impact.

Let op: De regelingen voor publieksbereik en impact zijn naast elkaar voor een project aan te vragen. Voorstellen voor deze regelingen lopen niet via de intekening. Zij kunnen rechtstreeks worden gestuurd naar het secretariaat van het NPO-fonds: npofonds@npo.nl. Gebruik daarvoor de downloads onderaan deze pagina.

Bijdrage

Uit het NPO-fondsbudget kan een bijdrage tot maximaal € 19.250 (incl. BTW) per productie worden verstrekt.

Onderscheid regelingen NPO-fonds voor publieksbereik en impact:
  • De regeling voor publieksbereik staat open voor video- en audioprojecten die in de productiefase met NPO-fondsbudget gesteund worden. Een plan voor publieksbereik beschrijft hoe potentieel geïnteresseerden gericht bereikt kunnen worden.
  • De regeling voor impact staat open voor alle audio- en videoprojecten die grote sociaal-maatschappelijke thema’s betreffen, en die in de productiefase met NPO-fondsbudget gesteund worden. Een impactcampagne beoogt bewustwording/gedragsverandering te realiseren ten aanzien van de in het project geschetste sociaal-maatschappelijke problematiek.
  • De regelingen voor publieksbereik en impact zijn naast elkaar voor een project aan te vragen.
Verantwoordelijkheid

Van belang is dat de inzet voor publieksbereik helder belegd is. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren en het afstemmen met het NPO-fonds van (een plan voor) publieksbereik ligt bij de omroep. De omroep kan daarvoor derden inzetten zoals een externe (online) specialist, die alle beproefde en nieuwe wegen van publieksbereik kent. Er kan op basis van ervaring bij de omroep en/of producent ook voor een andere werkwijze gekozen worden.
Onder meer voor de online component van het publieksplan is het van belang dat door de omroep/specialist op tijd afgestemd wordt met NPO, vanwege geldende online beleidskaders en de mogelijkheden die deze kaders bieden.

Ook dient de omroep/specialist het publieksplan af te stemmen met de omroepjurist om onder andere na te gaan of het plan activiteiten bevat die aangemerkt moeten worden als nevenactiviteiten. Nevenactiviteiten kunnen niet gefinancierd worden met een bijdrage uit het NPO-fondsbudget en moeten voldoen aan specifieke voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de omroep om er voor te zorgen dat het ingediende plan voor publieksbereik geen nevenactiviteit bevat en het NPO-fondsbudget niet voor een nevenactiviteit wordt ingezet. De adviseur -voor het NPO-fondsbudget kan hier niet over oordelen en het advies zegt hier dus ook niets over.

Monitoring

Om met elkaar ervaring en kennis op te bouwen wordt bij toekenning om een evaluatie als op te leveren einddocument gevraagd. In dit verslag worden do’s, don’ts (learnings) en daadwerkelijk bereik (op welk platform) gerapporteerd. 

Beoordeling

De plannen voor publieksbereik worden niet beoordeeld door de commissie maar worden door een specialist beoordeeld en van een advies voorzien.

  • Een publieksbereikvoorstel kan alleen samen met een productievoorstel worden ingediend.
  • Wanneer over het publieksbereikvoorstel negatief wordt geadviseerd, maar het bijbehorende productievoorstel wel wordt toegekend, kan een bedrag van maximaal € 3.500 extra worden toegekend bij de productiebijdrage, t.b.v. de basiskosten voor publieksbereik (Plan B).
  • Wanneer de commissie negatief adviseert over het productievoorstel, vervalt het voorstel voor publieksbereik, en kan deze (eventueel aangepast) opnieuw worden ingediend als er nog een aangepast productievoorstel kan worden voorgelegd aan de commissie.
Voorwaarden om te kunnen indienen
  • Het plan voor publieksbereik (incl. begroting) dient tegelijk met het productievoorstel te worden ingediend (wel als apart document). Er kunnen in het productievoorstel geen kosten voor publieksbereik worden opgenomen.
  • De naam van de persoon die het plan ontwikkelt, uitvoert en monitort moet op moment van indiening bekend zijn.
  • De communicatieafdeling van de aanvragende omroep is structureel en tijdig als partner betrokken en heeft het plan medeondertekend.
  • Het plan voldoet aan de geldende beleidskaders en vastgestelde online strategie van de NPO.
Plan voor publieksbereik

In het plan voor publieksbereik wordt een promotionele ‘campagne’ beschreven, waarmee de productie onder de aandacht wordt gebracht bij het publiek. Middels de bijdrage publieksbereik wordt een publiek bereikt dat anders niet (of niet op deze schaal) met de productie in aanraking zou komen. In grote lijnen bevat het plan voor publieksbereik antwoord op de volgende vragen:

OnderwerpToelichtingBeoordeling
MotivatieWaarom is extra inzet voor het realiseren van publieksbereik voor deze productie nodig, relevant en/of kansrijk?Hebben de makers dankzij deze regeling meer mogelijkheden publiek te bereiken dan zonder de regeling?
DoelgroepWie wordt er specifiek met de campagne bereikt? Bijv. advocaten, specialisten ziekenhuis, docenten, geïnteresseerden in klimaatontwikkeling, etc.De specifieke omschrijving en toelichting van de doelgroep: welke groep/niche wordt aangesproken en waarom, wat is hun relatie tot het onderwerp van de productie? Is dit een doelgroep bij wie de productie gehoor zal vinden / voor wie de productie extra betekenis heeft?
InvalshoekWat is de invalshoek van de publiekscampagne? Beschrijf concreet de uiting die de doelgroep te zien/horen krijgt. Met welk overkoepelend verhaal wordt het potentieel geïnteresseerde publiek aangesproken: wat is voor hen de trigger om te gaan kijken of luisteren.
Mochten er verschillende doelgroepen aangesproken worden, graag differentiëren per doelgroep.
Een coherent verhaal over de gekozen invalshoek en een toelichting op het gebruik van teaser, beeld en/of geluidsfragmenten. Waarom is het aannemelijk dat de doelgroep door deze insteek/uitingen getriggerd zal worden?
 
Contactmomenten
(touchpoints)
Via welke off- en online platformen/media komen de gedefinieerde doelgroepen in contact met de campagne? Denk hierbij niet alleen aan earned/owned media, maar ook aan paid indien dit een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Welke samenwerking met andere platforms en netwerken wordt gezocht? Op welke wijze kan het eigen netwerk van de betrokkenen een rol spelen? Indien het eigen netwerk van de aanvragers ingezet wordt, graag zo concreet mogelijk maken wie welke medewerking heeft toegezegd.Worden relevante kanalen/middelen aangewend voor promotie om de doelgroep te bereiken? In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van bestaande netwerken, evenementen, fysieke/digitale locaties etc. waar de doelgroep te vinden is? Wat verwachten de makers van samenwerking (earned/owned media) en is de verwachting van de aanvragers realistisch/ aannemelijk?
Welk bereik (in contacten en in daadwerkelijke kijkers/luisteraars) worden per touchpoint verwacht/geschat?
Publieksbereik, wanneer geslaagd?Geef aan wanneer het gerealiseerde publieksbereik geslaagd is: hoeveel kijkers/luisteraars moeten op welk platform bereikt zijn (lineair/online/ terugkijken/-luisteren/ evenementen/ festivals/ overige contactmomenten),Is het gewenste bereik realistisch en passend?
MonitoringHoe wordt het gerealiseerde bereik gemeten? (Bijv. bij televisie: schatting kijkers (lineaire uitzending + uitgesteld kijken, bij Facebook of Instagram het aantal views per post). Denk hierbij aan kwantitatieve data (hoeveel mensen zijn bereikt, hebben doorgeklikt etc.) maar ook kwalitatieve data (wat deed de campagne met mensen die ermee in aanraking kwamen).Is er een helder plan voor het monitoren van de campagne terwijl deze loopt en het verzamelen van data t.b.v. rapportage na afloop van de campagne. Welke informatie wordt waar vandaan gehaald? Welke data kunnen we in de rapportage verwachten en zijn dit relevante data?
Inzet omroepZijn er mogelijkheden om de diverse uitingen van de uitzendende omroep bij het aanjagen van de productie te betrekken?

Beschrijf ook de inzet/mogelijkheden van bijvoorbeeld meet ups en/of andere bijeenkomsten.
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de diverse uitingen van de uitzendende omroep biedt.

Bijvoorbeeld wanneer het onderwerp/thema binnen de omroep en/of NPO breder geagendeerd kan worden. Zijn hierover al concrete contacten gelegd / afspraken gemaakt.
Inspanningen & planningWie gaat deze campagne ‘dragen’ en ‘aanjagen’? Wie gaat wanneer welke inspanning verrichten om deze campagne tot een succes te maken? Wie coördineert het geheel? Wat is de tijdsplanning voor promotionele uitingen, zoals een trailer en persbericht en de planning voor de te plaatsen content. Wat wordt het ‘post’ ritme (de ‘contentkalender’) voor (social) media?

Geef een zo gedetailleerd mogelijke (voorlopige) planning van de inzet van alle betrokkenen. Let op dat er verschillende fases zijn: gedurende het ontwikkelingsproces, productieproces, de uitbreng en na afloop van het project.
Wordt inzichtelijk wie welke verantwoordelijkheden en taken op zich neemt? Hebben de betrokkenen relevante ervaring? Is de coördinatie helder belegd? Is de planning sluitend? Is de timing ‘slim’ gekozen?

SMART geformuleerde inspanningen
S = Specifiek
M = Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

Bijlage:
Begroting
Financiering/begroting in relatie tot het project, waarbij ureninzet per betrokken teamlid en tarieven transparant zijn weergegeven. Voor inkoop mag met stelposten gewerkt worden. Gebruik hiervoor het begrotingsformat (zie download onder de tabel).Is de begroting compleet, realistisch en wordt het budget op een effectieve manier aangewend om bereik te genereren?
Bijlage: 
Plan B
(wanneer de publieksbereikaanvraag niet wordt toegekend)
In deze bijlage zien we graag op 1 A4 een korte uitwerking van plan B.

Welke minimale middelen zijn nodig om bijvoorbeeld een perskit te creëren, een persbericht uit te sturen en aandacht te vragen voor de productie via de meest laagdrempelige kanalen. En geef aan met welk publieksbereik, op welk platform, het project geslaagd is. 

Hiervoor geldt een maximale bijdrage van € 3.500.
Is plan B realistisch en passend omschreven, incl. geschat publieksbereik, beschrijving van de middelen en hoe/waar deze worden ingezet.
Bijlage:  
Begroting Plan B
Financiering/begroting in relatie tot het project, waarbij ureninzet per betrokken teamlid en tarieven transparant zijn weergegeven. Voor inkoop mag met stelposten gewerkt worden. Gebruik hiervoor de Excel template.Is de begroting compleet, realistisch en wordt het budget op een effectieve manier aangewend om bereik te genereren?

Blijft de begroting van Plan B onder het maximum van € 3.500.

Bekijk ook
Regeling Impact

Downloads voor aanvraag

NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en Security
Cookiebeleid