LogoOver NPO

Pitchen, intekenen en plaatsen

Een doorlopend proces volgens een strakke operationele cyclus

Kaders

Het proces voor het pitchen en intekenen van programmavoorstellen en het plaatsen van programma’s speelt zich af binnen een strakke operationele cyclus. Deze cyclus opent jaarlijks in januari met de begrotings- en jaarplankaders van de raad van bestuur, waarin voor de directies Audio en Video de financiële en inhoudelijke kaders staan beschreven voor het daaropvolgende programmeringsjaar. De kaders worden opgesteld langs de lijnen van het Concessiebeleidsplan. Zodra ze beschikbaar zijn, starten de directies Audio en Video met de opstelling van hun jaarplannen. Hierin staan de doelstellingen en ambities voor het komende jaar binnen de kaders die door de raad van bestuur zijn aangegeven.

Integraal Programmeren

De publieke omroep wil van maatschappelijke betekenis zijn met een relevant, publiek en kwalitatief aanbod en diensten en kanalen die aansluiten op de behoeften en het mediagedrag van het publiek. Om dit doel in een veranderend medialandschap te kunnen realiseren, is integraal programmeren geïmplementeerd. Integraal programmeren - het juiste aanbod, voor de juiste doelgroep, op het juiste moment via het juiste kanaal - zorgt ervoor dat we beter aansluiten bij de behoeften en het mediagedrag van het publiek.

Het pitch-, inteken- en toekenningsproces verloopt via drie genres (Documentaire, Fictie en Journalistiek) en vijf contentplatformen (NPO 1, NPO 2, NPO 3, NPO Start en NPO Zapp/Zappelin). De coördinatie ligt in handen van drie genremanagers en vijf contentmanagers met elk een eigen genre- en contentteam. Zij dragen zorg voor het integraal programmeren van het aanbod over de kanalen van Video (Lineair, On Demand en Online). De genre- en contentteams zijn het aanspreekpunt voor producenten (pitchen) en de omroepen (pitchen en intekenen).

Pitchen: een doorlopend proces

Het pitchen van nieuwe programmavoorstellen kan in de creatieve dynamiek van programmaontwikkeling en programmeren niet beperkt blijven tot één moment in het jaar. Het is een doorlopend proces. Alle nieuwe programmavoorstellen zijn welkom, op elk moment. Ook als er nog geen directe relatie is met een tijdslot of wanneer het voorstel het lopende programmajaar overstijgt.

Pitches worden in behandeling genomen door de genre- en contentteams van de directie Video. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het pitchproces de pagina 'Hoe gaat het pitchen in z'n werk?'

Lees meer
Hoe gaat het pitchen in z'n werk?

Het intekenproces

Na het pitchen volgt het intekenproces bij de genre-/of contentmanager. Alle programmavoorstellen die in aanmerking willen komen voor plaatsing en budget, moeten worden ingetekend. Alleen omroepen kunnen programma’s intekenen. Dit kunnen voorstellen zijn die door de omroep bij de NPO zijn gepitcht en voorstellen die door een producent bij NPO zijn gepitcht, waarbij de intekenende omroep coproducent is.

Van genreschema's naar programmering

Voor de lineaire programmering worden genreschema’s gebouwd. Daarin wordt per tijdsslot het genre (met eventueel een subgenre) vermeld, evenals de beoogde doelgroepen, de marktaandeel-doelstelling (mad) voor de leeftijdscategorie 6+ en, indien van toepassing, ook voor 20-49 en 20-34 jaar. De schema’s van NPO Zapp bevatten een mad-doelstelling voor de categorie 6-12 jaar en van NPO-Zappelin voor 3-5 jaar.

De genreschema’s vormen de basis voor de programmering, maar zijn niet in beton gegoten. Ze zijn richtinggevend met het oog op het realiseren van de doelstellingen én de coördinatie op en tussen de netten. Doel is het realiseren van sterke en geprofileerde netten, waarbij flexibel wordt geprogrammeerd, afhankelijk van aanbod en actualiteit. Het on-demandplatform NPO Start en de online kanalen worden eveneens geprogrammeerd, maar daarvoor zijn geen genreschema’s beschikbaar, omdat beide platforms geen vaste tijdslots kennen. Voor NPO Start en voor online kunnen wel voorstellen worden gepitcht. Dit kunnen zowel integrale voorstellen zijn (lineair/on demand/online) als webonly voorstellen.

Ruimte voor vernieuwing

Programmeren is een dynamisch proces. De lineaire programmering bestaat voor een groot deel uit dagelijkse of wekelijkse programma’s, die voor de kijker vertrouwd zijn. Ook zijn er series waarvan vervolgreeksen na verloop van tijd terugkomen, bijvoorbeeld nieuwe seizoenen van dramaseries. Daarnaast moet er binnen de programmering voldoende ruimte zijn voor vernieuwing, innovatieve formats en nieuwe trends en ontwikkelingen. Dit is nodig om slagvaardig te kunnen programmeren en om de programmering optimaal te laten aansluiten bij het kijkgedrag, om zo de hartslag van de samenleving goed te kunnen blijven volgen.

Plaatsingsbesluit

Het intekenproces resulteert uiteindelijk in een door de raad van bestuur genomen plaatsingsbesluit. Het plaatsingsbesluit bepaalt welk media-aanbod van welke omroep, op welk aanbodkanaal, wanneer wordt geplaatst en welk budget daaraan wordt toegekend.

De kijker centraal

Bij het programmeren moet de directie Video rekening houden met een groot aantal factoren. Dit zijn onder andere prestatieafspraken met de overheid, wettelijke taken, missies van omroepen, budgetgaranties, een goede mix van programma’s en genres, ruimte voor levensbeschouwing en afspraken met de sector. Maar de kijker staat uiteindelijk centraal. Dat is de kern van onze publieke taak.

Mediawet, Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst

De Mediawet 2008 vormt de basis voor de NPO en de omroepen. Het bevat bepalingen over onder meer de publieke mediaopdracht, de organisatie, de vereisten ten aanzien van het programma-aanbod en het toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Daarnaast zijn er andere belangrijke documenten waarin doelstellingen en afspraken over de resultaten van de NPO zijn vastgelegd, zoals het Concessiebeleidsplan en de Prestatieovereenkomst. Het Concessiebeleidsplan beschrijft de visie en strategie van de NPO voor de komende vijf jaar. De resultaten die de NPO gedurende de concessieperiode dient te bereiken, worden vastgelegd in een Prestatieovereenkomst met het ministerie van OCW.

Budgetten

De minister van OCW stelt jaarlijks de budgetten vast voor:

  1. De verzorging van het media-aanbod van de omroepen;
  2. de verzorging van het media-aanbod van de NOS en NTR;
  3. de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de NPO; en
  4. de versterking van het media-aanbod van de publieke omroep.

De mogelijkheid voor externe partijen om programmavoorstellen te pitchen bij de NPO is in de Mediawet opgenomen sinds november 2016. Voorstellen die via deze route tot een samenwerking met een omroep leiden en uiteindelijk worden geplaatst, worden niet gefinancierd uit het gegarandeerde budget van omroepen (1. of 2.) maar uit het versterkingsbudget (4). De programmavoorstellen die omroepen (al dan niet in samenwerking met externe partijen) pitchen bij de NPO, worden in principe wel gefinancierd uit het gegarandeerde budget van de omroep.

Uit het versterkingsbudget moeten meerdere doelstellingen en ambities worden gerealiseerd. Dit betekent dat de financiële ruimte voor het plaatsen van programma’s van externe partijen die bij de NPO gepitcht worden in algemene zin beperkt is.

Coördinatiereglement Aanbodkanalen

De werkwijze zoals op deze pagina samengevat is weergegeven, is verankerd in het Coördinatiereglement Aanbodkanalen, dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het Coördinatiereglement is te vinden op de website van NPO onder Regelingen en Reglementen op de pagina Openbaren documenten. Alle voor de programmering relevante regelingen zijn op deze pagina te vinden.

Ook interessant

DV: wat we doen
Een beknopte taakomschrijving van de Directie Video

Terug naar de beginpagina

NPO MediaModule
NPO Logo
Snel naar
Toegankelijkheid
Algemene inkoopvoorwaarden
Privacy en security
Cookiebeleid
Adverteren (Ster)